Privacyverklaring Orientaal Praktijk

Orientaal Praktijk, gevestigd aan Henk Speksnijderstraat 37 3067AC Rotterdam
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
F. Ou is de Functionaris Gegevensbescherming van Orientaal Praktijk.

Contactgegevens:
Henk Speksnijderstraat 37
3067AC Rotterdam
Tel. Nr. 06-27184211
Website: Http://www.orientaalpraktijk.nl
email: orientaalpraktijk@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Orientaal Praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Orientaal Praktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid
- burgerservicenummer (BSN)
- lidmaatschapnummer van uw ziektekostenverzekering

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Orientaal Praktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming:

Orientaal Praktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Orientaal Praktijk) tussen zit. Orientaal Praktijk gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Intramed/administratie voor paramedische zorg/agendabeheer/controle op verzekeringsrecht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Orientaal Praktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar voor alle persoonsgegevens zoals hiervoor genoemd conform de volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Delen van persoonsgegevens met derden:

Orientaal Praktijk verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Orientaal Praktijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Orientaal Praktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Orientaal Praktijk@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Orientaal Praktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Orientaal Praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.